Vojsko.net Galerie

Galerie Vojsko.net

Vlevo vzadu 50cm minomet soustavy Storek, vpravo 107mm polní kanón vz. 1095 Schneider
Keywords: storek schneider_vz.1905

Vlevo vzadu 50cm minomet soustavy Storek, vpravo 107mm polní kanón vz. 1095 Schneider

IMG_2029.jpg IMG_2030.jpg IMG_2031.jpg IMG_2032.jpg IMG_2033.jpg